[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 29/พ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
118 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
156 คน
สถิติเดือนนี้
1511 คน
สถิติปีนี้
3849 คน
สถิติทั้งหมด
37486 คน
IP ของท่านคือ 35.173.57.84
(Show/hide IP)
คลังเก็บรูปภาพ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดย : admin
เข้าชม : 1046
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
        
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


 
 
 
 
 ประกาศสำนักงานเขตบางบอน
             เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียน
                     สังกัดกรุงเทพมหานคร             

                  
ด้วยโรงเรียนบ้านนายผล  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) เพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโรงเรียน
บ้านนายผล สำนักงานเขตบางบอน  จำนวน  ๒  อัตรา    
 
                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8  แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน พ.ศ.2541 จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้า
เป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โดยกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้
 
                   1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                       1.1 ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ       จำนวน  ๑  อัตรา
                       1.2 ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน            จำนวน  ๑   อัตรา
เพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในโรงเรียนบ้านนายผล   สำนักงานเขตบางบอน   โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ๆ ละไม่เกิน 600.-บาท   ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง
 
                   2. คุณสมบัติทั่วไป
                        2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
                        2.2. มีความประพฤติเรียบร้อย
                        2.3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
                        2.4. ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษ
                        2.5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
                        2.6. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
                        2.7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                  
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                       3.1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (กรณีผู้สมัคร
สอนภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนไทยต้องมีคะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550)
    3.2. ผู้สมัครจะต้องสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารขณะทำการสอนได้เป็นอย่างดี
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
                       4.1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                       4.2. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
                  
                                                                                       / 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน...
                                                          -2-
                       4.3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
                       4.4. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)    
                       4.5. สำเนาวีซ่า 1 ฉบับ ต้องมีระยะเวลาที่สามารถอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับสมัคร (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
                       4.6. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานอื่น
                       4.7. แฟ้มผลงานPORTFOLIO / RÉSUME (ถ้ามี)
                       4.8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองสิทธิ พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
                       4.9. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการอนุญาตเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
                   หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับถ้าเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทย และมีผู้รับรอง  การแปลโดยสถาบันที่ได้รับอนุญาตประกอบการ
         
5. วิธีการสอบและคัดเลือก
                       ทดสอบความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ประเมิน
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน  และบุคลิกภาพอย่างอื่น
 
                   6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                       ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนายผล
สำนักงานเขตบางบอน  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558   ถึงวันที่ 30 กันยายน  2558 ในวันและเวลาราชการ     
                   7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
     7.1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่  2  ตุลาคม 2558   ณ   โรงเรียน
บ้านนายผล  สำนักงานเขตบางบอน 
                        7.2. ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่  6  ตุลาคม  2558  ณ  โรงเรียนบ้านนายผล
สำนักงานเขตบางบอน
-  ภาษาอังกฤษ  ระหว่างเวลา 09.00 น.- 10.30 น.
-  ภาษาจีน      ระหว่างเวลา 11.00  น.- 12.30 น.
 
                        7.3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านนายผล
                                                                                       
8. เกณฑ์การตัดสิน
                       ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
                                                                            
                   9. การเข้าปฏิบัติงาน
                       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน  จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนบ้านนายผล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่  2  พฤศจิกายน 2558   เป็นต้นไป
                                                                                                                                 
 
                                                                   / 10.หลักเกณฑ์วิธีการ...
 
 
 
                                      -3-
 
10. หลักเกณฑ์วิธีการในการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทน
                         กำหนดการปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมงและจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน พ.ศ.2541
 
                   11. ผู้สมัคร
                         ไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ กับกรุงเทพมหานคร และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 
 
                                        ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน   พ.ศ.2558
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9/ต.ค../2558
      ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 24/ก.ย./2558